St.Anna-lambertusparochie

 

Rondleiding

St. Annakerk


Op 23 april 1956 werd de St.Anna-

parochie opgericht. Spoedig hierna

verrees er aan de Dr.Van Kleef-straat een stenen gebouwtje, dat in afwachting van een heus kerk-gebouw, dienst deed als noodkerk.

Op 27 juli 1964 werd de nieuwe, 900 zitplaatsen tellende St.Anna-kerk in gebruik genomen. Vanaf het eerste moment bleek het kerkge-bouw  en de wijze waarop inhoud en vorm werd gegeven aan de diensten, een grote aantrekkings-kracht te hebben op gelovigen, ook van buiten de parochie. Bovendien bleek het gebouw zeer geschikt voor het houden van culturele activiteiten.


De St. Annaparochie die in 1995 is samengegaan met de St. Lamber-tusparochie, is altijd opvallend levendig geweest. Samen met de

parochiegeestelijken zijn op dit moment ongeveer 250 vrijwilligers

actief om inhoud te geven aan de

vele religieuze en sociale aspecten

van de parochiegemeenschap. Om deze activiteiten te faciliteren is in

2002 het zaaltje achter de kerk vervangen door een multifunctio-nele ruimte die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Sedert september 2000 werkt de St.Anna-Lambertusparochie in clusterverband samen met de parochie van St.Servaas.


Het gebouw


Uitgaande van een cirkel waarin een viertal gedeelten wordt wegge-laten, ontstaat een kruisvorm met een grote ruimtelijke werking. De inhoud van het gebouw doet verras-send aan, wanneer men van buiten naar binnen komt.

Men verwacht zo’n ruimte niet.

In het gebouw heeft de architect alle materialen in oorspronkelijkheid bewaard: beton is beton, zandsteen is zandsteen, hout is hout en mergel is mergel.


Alle aandacht wordt in het gebouw geleid naar het centrale gegeven: het altaar en de preekstoel: De Tafel en het Woord, de centrale gegevens waar omheen de geloofsgemeenschap samenkomt, om de Eucharistie te vieren.

 

Het Priesterkoor
Centraal staat het altaar en de preekstoel, markeringen van de dienst van het Woord en de dienst van de Tafel.

 

Het altaar wordt omgeven door een viertal kandelaars van het atelier Polders in Kevelaer. Zij zijn uitgevoerd in brons.

 

Naast het altaar staat een lezenaar uitgevoerd in eiken van de hand van de bekende architect Wiel Arets.

 


Het kruisbeeld tegen de achterwand is de zgn. Christus van Bemelen. Dit kruisbeeld is in groot formaat terug te vinden tegen de gevel van de pastorie van het Zuid-Limburgse Mheer.


De Kruisweg 

De kruisweg is van de hand van de beeldhouwer Frans Cox en werd in 1974 gemaakt voor de St. Paulus-kerk te Epen. Bij de restauratie van deze kerk werd de kruisweg geplaatst in de St. Annakerk. In deze ruimte komt het geheel goed tot zijn recht.

Naast de gebruikelijke 14 staties voegt Frans Cox een tweetal staties toe: de komst van Maria Magdalena bij het lege graf en de Emmausgangers.


 

Het tabernakel.


Bij zijn afscheid in1982 kreeg de bouw-pastoor van de kerk, Pastoor Louis Claessens, van de parochianen, de versiering van het Tabernakel als geschenk. In over-leg met het kerkbestuur en de schei-dende pastoor kreeg de kunstenaar Gène Eggen de opdracht een versie-ring te ontwerpen voor deze kerk.

Gène Eggen liet zich leiden door het gegeven dat in de vuurgloed het goddelijke aanwezig is: in het Oude Testament in het boek van de Uittocht gaat God het volk voor naar de bevrijding in een vuurkolom. God spreekt ook uit de gloed van het Braambos tot Mozes, waarbij Hij zijn naam noemt: Jahweh, ik ben, die ik ben. Ieder mens wil opgaan naar dat Goddelijke, het is zijn levensweg.

Daarom staat er een klein mensen-figuurtje links beneden in het im-mens grote vurige geheel. Maar wil de mens tot het Goddelijke komen, dan zal hij de weg van het kruis moeten gaan. Rechts beneden is daarom een kruis aangegeven.

 

De tabernakeldeuren laten het kleed van de mensheid zien, waarop de Heer zichzelf aan ons geeft ( vijf broden en twee vissen). Het kleed van de mensheid is bezoedeld, be-smeurd met bloed, maar niet verscheurd.

 

Het tabernakel wordt gedekt door een tweetal engelen. Deze engelen symboliseren Gods Aanwezigheid in het Tabernakel, zoals twee engelen in het oude Verbond de kist dekten, waarin de Torah, de Wet, werd bewaard.

 

De versiering dateert uit 1984 en is uitgevoerd in geëtst koper, buxushout en eikenhout.


De Doopvont


De hardstenen doopvont is van de hand van Gène Eggen en werd oor-spronkelijk gemaakt voor de inmiddels gesloopte Pastoor van Ars-kerk in Eygels-hoven. De deksel op de doopvont is van de hand van Arthur Sproncken. Er zijn symbolen van de vier Evangelisten op verwerkt en symbo-len die verwijzen naar water, de bron van het leven.

Op de doopvont heeft de beeld-houwer Gène Eggen symbolen aangebracht die verwijzen naar de Doop.

 

Naast de doopvont staat een kandelaar met paaskaars. Deze kandelaar, uitgevoerd in messing en versierd met bergkristallen, stamt van de hand van de edelsmid Wilhelm Polders in Kevelaer.

 

De Piëta


Tegen de wand bij de doopvont hangt een piëta ( Maria met de gestorven Christus op haar schoot). Dit werk in gips, bronskleurig, is een geschenk van een parochiaan aan de parochiekerk. De beeldhouwer van dit werk is de bekende Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos, die leefde van 1888 tot 1954.

 

Her Mariabeeld

In het begin van tach-tiger jaren kregen de parochianen behoefte aan een beeld van Onze Lieve Vrouw in de kerk. Lang-zaam won de opvatting veld dat het een eigen-tijds beeld moest worden, specifiek voor deze kerk en deze plaats. In een aantal gesprekken met de beeldhouwer Jef Eymael werd duidelijk dat het een beeld moest zijn dat uitnodigde tot vertrouwelijk gesprek. Jef Eymael kapt in 1986 het beeld uit frans eikenhout. De zittende Moeder Gods troont niet, ze zit stil, wachtend op de zorgen, de blijdschap, de nood of dankbaarheid die men haar zal toevertrouwen. De bankjes voor het beeld nodigen uit om rustig te gaan zitten en een vertrouwelijk gesprek te hebben.

  

De Schepping

 

Bij de ingang aan de Dr. van Kleefstraat is een beeldhouwwerk te zien van de hand van de

beeldhouwer Jef Eymael.

Het dateert uit 1965.
Het stelt de mens voor te midden van het geschapene. De mens als hoogtepunt van de schepping, met als opdracht te heersen over de vissen van de zee, de vogels in de lucht en over alle dieren op het land. Heersen wil dan niet zeggen: de-baasspelen, maar zorg dragen voor! Het geheel is uitgevoerd in verschil-lende houtsoorten, waaronder teak en beukenhout.


Mozaïek


In 1964 schonken de bedrijven die de kerk gebouwd en ingericht hebben aan de parochie een mozaïek van de hand van Gene Laudy. Deze kunstenaar maakte een mozaïek,

voorstellende: Moeder Anna, met haar dochter Maria op haar schoot, die op haar beurt weer het kindje Jezus op schoot draagt.

Het mozaïek is van schitterende kleurstelling.

 

Orgel

Op het oksaal bevindt zich een zes registers pijporgel. Dit zgn. Unit-orgel is gebouwd door Flentrop, orgelbouwer te Zaandam.

 

Kruisweg De Heer Russell

In de Kerk hangt nog een kruisweg die afkom-stig is van de hand van

De heer Charles Russel sr. (1919). De inspiratie voor het vervaardigen van deze kruisweg vond hij bij de Heilige Gemma Galgani die zich tijdens haar leven verdiept heeft in het lijden van Christus.

De kruisweg is geschilderd in 1985.

Aanvankelijk hing deze kruisweg in 4 blokken van 4 staties in de kapel van het karmelietenklooster in Geleen. De prior, pater Michael Linssen O.C.D.- o.a. verantwoordelijk voor de uitgave van de brieven en werken van de heilige Edith Stein- verhuisde na opheffing van het klooster naar Würzburg. Na zijn overlijden ging de kruisweg terug naar de kunstenaar. Dit indrukwekkende werk heeft hij aan onze parochie aangeboden.


St.Lambertus
Reliek in borstbeeld, vervaardigd in 1940, door Utrechtse edelsmeden, de gebroeders Brom. Het zilveren borstbeeld van St.Lambertus is op 18 september 2004 overgebracht naar de Sint Annakerk. Het beeld zal een definitieve plaats krijgen in een kapel in de gerestaureerde St.Lambertus-kerk om zodoende de devotie tot St.Lambertus levendig te houden.


Anna-te-DrieënOp 26 juli 2007 werd het jubileum-geschenk van onze cluster-parochie Sint Servaas onthuld en gezegend. Het betreft een kopie op ware grootte in brons gegoten van het Anna-te-Drieënbeeld (rond 1500) van Jan van Steffensweert dat in de Schatkamer van de Basiliek bewaard wordt.